Data Standards AG
Zelgliackerstrasse 4
5210 Windisch
Telefon 056 460 87 20
Telefax 056 460 87 39
tacho-auswertung(at)dasag.ch

Deutsch | Français

Letzte Aktualisierung: 09. September 2016

Datastandards: Tachograph Auswertungen - Analyse des données de tachygraphe
Datastandards: Tankstellenabrechnung - Facturation prélèvements d'essence
Datastandards: Beratung im Strassentransport - Conseils transport routiers